Dockerfile és docker-compose.yml egy új projekt elkezdéséhez vagy egy meglévő tuningolásához:

Először is, hogy ne kelljen portokkal szórakozni, készítsünk egy új docker hálózatot és a 80-as portra rakjunk egy proxyt.

Új hálózathoz a következő parancs kell:

docker network create nginx-proxy

A proxyhoz pedig ez:

docker run -d -p 80:80 -v /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro --name my-nginx-proxy --net nginx-proxy jwilder/nginx-proxy

A jwilder/nginx-proxy sajátossága, hogy  más containerek indításánál a VIRTUAL_HOST environmentben beállított címet irányítja át. Egyetlen extra dolgunk, hogy a hosts fájlban megadjuk a címet localhostra.

Például:

127.0.0.1  web.docker

A Dockerfile, ami összeállítja az apache szerverünket, a következő:

FROM php:7.0-apache

RUN apt-get update && apt-get install -y \
		curl acl git unzip \
    libfreetype6-dev \
    libjpeg62-turbo-dev \
    libmcrypt-dev \
    libpng12-dev \
    libicu-dev \
  && pecl install xdebug \
  && pecl install intl \
  && docker-php-ext-install -j$(nproc) iconv mcrypt mysqli pdo pdo_mysql mbstring opcache \
  && docker-php-ext-configure gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/ \
  && docker-php-ext-configure intl \
	&& docker-php-ext-install intl \
  && docker-php-ext-install -j$(nproc) gd

RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php && mv composer.phar /usr/local/bin/composer

RUN echo "short_open_tag=Off" > /usr/local/etc/php/php.ini

ADD www /var/www/html

Hogy ne kelljen egyesével containereket indítani és összecsatolgatni egymáshoz, használjuk a következő docker-compose.yml-t:

version: '2'
services:
 web:
  build:
   context: .
  volumes:
   - ./www:/var/www/html
  links:
   - db:mysql
  environment:
   - VIRTUAL_HOST=web.docker
  networks:
   - proxy-tier
 db:
  image: mysql
  volumes:
   - ./.mysqldata:/var/lib/mysql:rw
  ports:
   - "33306:3306"
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
  networks:
   - proxy-tier

networks:
 proxy-tier:
  external:
   name: nginx-proxy

A Dockerfile buildeléséhez a parancs:

docker-compose build

Az indításhoz:

docker-compose up

Ha daemonként akarjuk futtatni, akkor adjuk hozzá a -d kapcsolót vagy használjuk ezt:

docker-compose start